Από σήμερα 29 Απριλίου και για 10 εργάσιμες ημέρες, (29-4-2020 έως και 8-5-2020), ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε νέο διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ, για συμβάσεις καθαριστών/τριων και τραπεζοκόμων στο ΓΝ Κέρκυρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@gnkerkyras.gr και κατ ́εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σε περίπτωση στην οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος/α δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία , εφόσον είναι προσληπτέος/α θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω covid-19.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 26613 60453-454).

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο prosl.enstasi@asep.gr κατά την περίοδο υποβολής των ενστάσεων της εν λόγω προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στο δικτυακό τόπο του Γ.Ν. Κέρκυρας (www. gnkerkyras.gr)

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Share this Post

Newsletter

Λάβετε πρώτοι τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του mykerkyra.

Subscribe